Statut

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur.l.RS, št. 12/91), sprememb Zakona o zavodih (Ur.l.RS, št. 8/96, 36/00) in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/04) je svet javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj na svoji 14. seji dne 11. februarja 2009 sprejel

STATUT JAVNEGA ZAVODA CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem statutom se v javnem zavodu Center interesnih dejavnosti Ptuj (v nadaljevanju besedila: CID Ptuj) urejajo: statusne zadeve, dejavnost zavoda, organi zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja, organizacija dela, odnosi med ustanoviteljem in CID Ptuj, določajo se vrste splošnih aktov, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje CID Ptuj ter določajo druge zadeve, neobhodne za izvajanje nalog CID Ptuj.

2. člen
Javni zavod CID Ptuj je ustanovila Mestna občina Ptuj z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/04) za izvajanje javne službe na področju mladinskega dela in interesnih dejavnosti za otroke in mladino na območju Mestne občine Ptuj. Zavod deluje kot mladinski center.

3. člen
V tem statutu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime in sedež javnega zavoda

4. člen
Zavod posluje z imenom Center interesnih dejavnosti Ptuj. Skrajšano ime je CID Ptuj. Sedež CID Ptuj je na Ptuju, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj.

5. člen
CID Ptuj lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja. Sprememba imena in sedeža se mora vpisati v sodni register.

6. člen
CID Ptuj je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vložno štev. 1/09127/00 na podlagi sklepa srg štev. 2004/00307.

2. Pečat javnega zavoda

7. člen
CID Ptuj ima in uporablja dva pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in 20 mm. V sredini piše CID PTUJ, na zgornjem obodu pečata JAVNI ZAVOD in na spodnjem obodu MESTNA OBČINA PTUJ. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.

III. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA

8. člen
V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali za dejavnosti na določenem območju oblikujejo organizacijske enote. Zavod lahko kot organizacijsko enoto ustanovi:
• informativno svetovalni center za mlade,
• mladinsko prenočišče,
• kino CID,
• druge organizacijske enote.

Posamezna organizacijska enota ima lahko pooblastila v pravnem prometu, ki jih izvršuje v imenu in za račun zavoda.

Zavod se lahko povezuje in deluje za druge lokalne skupnosti, kar uredi s pogodbo.

IV. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

9. člen
CID Ptuj opravlja dejavnosti za otroke in mladino kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu.

10. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega:
– izvajanje programov mladinskega kluba,
– izvajanje dejavnosti informativnega in svetovalnega centra za mlade,
– izvajanje dejavnosti spletne kavarne,
– vzpodbujanje in izvajanje dejavnosti na področju neformalnega izobraževanja, mobilnosti mladih in mladinskega turizma,
– vzpodbujanje in razvijanje prostovoljnega dela med otroki in mladino,
– koordinacija dejavnosti in prireditev za otroke in mladino, ki jih organizirajo in izvajajo institucije, društva, klubi, neformalne skupine in posamezniki,
– organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti,
– organiziranje in izvajanje počitniških dejavnosti,
– vzpodbujanje in organiziranje rekreativnih aktivnosti za otroke in mladino,
– organiziranje in izvajanje prireditev širšega pomena in pridobivanje sredstev zanje,
– nudenje prostorskih možnosti za organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti za otroke in mladino,
– nudenje administrativne, organizacijske in tehnične pomoči društvom, klubom, neformalnim skupinam in posameznikom, ki izvajajo dejavnosti na področju mladinskega dela in interesnih dejavnosti za otroke in mladino,
– večmedijska dejavnost,
– kinematografska in video dejavnost ter distribucija filmov in video filmov.

Poleg javne službe lahko zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– prodaja blaga in storitev na drobno.

Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

R
– 93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Dopolnilne dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so razvrščene v:

G
– 46.190 nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– 47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– 47.790 trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
– 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– 47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,

I
– 55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.201 počitniški domovi in letovišča,
– 55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča,
– 55.900 dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
– 56.102 okrepčevalnice in podobni obrati,
– 56.104 začasni gostinski obrati,
– 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi,
– 56.300 strežba pijač,

J
– 58.110 izdajanje knjig,
– 58.130 izdajanje časopisov,
– 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
– 58.190 drugo založništvo,
– 58.210 izdajanje računalniških iger,
– 58.290 drugo izdajanje programja,
– 59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– 59.120 post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– 59.130 distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– 59.140 kinematografska dejavnost,
– 59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– 60.100 radijska dejavnost,
– 60.200 televizijska dejavnost,
– 63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– 63.120 obratovanje spletnih portalov,
– 63.990 drugo informiranje,

L
– 68.320 upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,

M
– 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– 73.120 posredovanje oglaševalskega prostora,
– 74.200 fotografska dejavnost,
– 74.300 prevajanje in tolmačenje,
– 74.900 druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,

N
– 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 77.220 dajanje videokaset in plošč v najem,
– 77.290 dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
– 77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– 77.340 dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
– 77.350 dajanje zračnih plovil v najem in zakup,

– 77.390 dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,

– 78.100 dejavnost pri iskanju zaposlitve,
– 78.200 posredovanje začasne delovne sile,
– 78.300 druga oskrba s človeškimi viri,
– 79.120 dejavnost organizatorjev potovanj,
– 79.900 rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
– 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

P
– 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,

Q
– 88.910 dnevno varstvo otrok,
– 88.999 drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve,

R
– 90.010 umetniško uprizarjanje,
– 90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
– 90.030 umetniško ustvarjanje,
– 90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 91.011 dejavnost knjižnic,
– 92.002 prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah,
– 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,

S
– 96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

CID Ptuj opravlja zgoraj navedene dejavnosti tudi za dopolnjevanje in izboljšanje svojega dela, kot tudi za racionalnejšo izkoriščenost svojih zmogljivosti.

11. člen
CID Ptuj lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.

V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

12. člen
CID Ptuj ima naslednje organe:

• svet zavoda,
• direktor,
• strokovni svet.

1. Svet zavoda

13. člen
CID Ptuj upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 7 članov.

Sestavljajo ga:
– 4 predstavniki ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 2 predstavnika uporabnikov.

Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

14. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje mestni svet.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov storitev zavoda sta imenovana na predlog direktorja zavoda izmed predstavnikov družb, organov in organizacij, ki sodelujejo z zavodom.

15. člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda izvolijo delavci javnega zavoda neposredno s tajnimi volitvami, na predlog direktorja zavoda.

16. člen
Direktor zavoda izbere kandidata izmed vseh delavcev, ki so v zavodu zaposleni za določen ali nedoločen čas.

17. člen
V svet zavoda je lahko predlagan le delavec zavoda, ki je podal pisno soglasje h kandidaturi.

18. člen
Direktor zavoda ne more biti član sveta zavoda.

19. člen
Volitve predstavnika delavcev razpisuje svet zavoda, razen pred konstituiranjem novega sveta, ko te volitve razpiše direktor zavoda. Glasovanje o predlaganem kandidatu se opravi najmanj 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. Izid glasovanja ugotovi predsednik sveta zavoda, razen pred konstituiranjem novega sveta, ko izid glasovanja ugotovi direktor zavoda.

Predlagani kandidat je izvoljen, če je njegovo kandidaturo podprla večina zaposlenih v zavodu. Če kandidat na volitvah ne dobi večinske podpore, se volitve ponovijo.

20. člen
Predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen:
• če mu preneha delovno razmerje v zavodu,
• če je bil odpoklican,
• če je bil sprejet njegov odstop,
• če nastopi delo oziroma funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.

Predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom uporabnikov preneha mandat pred potekom časa, za katerega so bili imenovani, iz razlogov pod točkami 2, 3 in 4.

21. člen
Član sveta zavoda je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu ali ugledu zavoda, ter v primeru, če se neopravičeno ne udeležuje sej sveta zavoda. O odpoklicu člana sveta zavoda, ki so ga izvolili delavci zavoda, odločajo delavci zavoda na predlog sveta z neposrednim in tajnim glasovanjem. Odpoklic drugih članov sveta zavoda predlaga svet tistim, ki so jih imenovali.

22. člen
V primeru, ko članu sveta zavoda preneha funkcija pred potekom mandata, direktor predlaga nadomestnega kandidata in se razpišejo nadomestne volitve oziroma se opravijo nadomestna imenovanja.

23. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– sprejema druge splošne akte,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– daje direktorju in ustanovitelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih poslovanja zavoda,

– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– imenuje člane strokovnega sveta na predlog direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela s finančnim načrtom, k aktom o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– sprejema sklepe k pogodbam o investicijah, katerih vrednosti so višje od naročil male vrednosti po zakonu o javnih naročilih in so določene v zakonu o izvrševanju proračuna,
– imenuje in razrešuje direktorja po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemu kreditov,
– odloča še o drugih zadevah, za katere je pooblaščen z zakonom ali splošnimi akti.

24. člen
Predsednika sveta in njegovega namestnika izvolijo člani sveta izmed članov sveta CID Ptuj.

25. člen
Seje sveta zavoda vodi predsednik ali njegov namestnik. Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Svet sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, razen če ta statut ali odlok o ustanovitvi ne določata drugače.

26. člen
Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo na zahtevo članov sveta, direktorja ali ustanovitelja.

2. Direktor

27. člen
Poslovodni organ CID Ptuj je direktor, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi in je odgovoren tudi za strokovno delo zavoda. Pri strokovnem delu mu je v pomoč strokovni svet zavoda.

28. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
• organizira delo zavoda,
• pripravlja predloge delovnih in razvojnih programov,
• sodeluje pri delu sveta zavoda,
• izvršuje sklepe sveta zavoda,
• sprejema strateški načrt.
• odloča o uporabi sredstev, ki niso v pristojnosti sveta zavoda, v skladu s sprejetim programom in finančnim načrtom,
• sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti sveta zavoda,
• odloča o organizacijskih spremembah v zavodu, razen tistih, za katere je pristojen svet zavoda,
• odloča o potrebi po delavcih, izbiri delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta,
• sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
• pooblašča posamezne delavce za opravljanje nalog s svojega delovnega področja,
• imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
• organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
• skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zavod do ustanovitelja, do drugih in do širšega okolja,
• opravlja druge naloge, določene z zakonom, s tem aktom in z drugimi akti zavoda.

29. člen
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja. Za svoje delo je odgovoren svetu zavoda.

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vse pristojnosti, določene v pooblastilu direktorja.

30. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda ob predhodnem soglasju ustanovitelja. Svet zavoda izmed svojih članov imenuje tričlansko komisijo, ki opravi razpis in predlaga kandidate s svojim mnenjem svetu zavoda v imenovanje.

Razpisni postopek ter pravice in obveznosti kandidata v zvezi z razpisom ter pogoje za predčasno razrešitev direktorja določa Zakon o zavodih.

31. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj prva stopnja študijskega programa v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu,
– formalne oblike delovnih izkušenj,
– neformalne oblike delovnih izkušenj,
– predložen program dela in razvoja zavoda.

Merila za izbiro, standarde strokovne usposobljenosti in metode preverjanja usposobljenosti določi Mestni svet Mestne občine Ptuj s posebnim aktom.

32. člen
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik po predhodnem soglasju ustanovitelja.

3. Strokovni svet

33. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda se v zavodu oblikuje strokovni svet.

Strokovni svet ima pet članov, ki jih imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed predstavnikov organizacij, ki programsko sodelujejo z zavodom ter izmed odgovornih nosilcev projektov in programov, zaposlenih v zavodu.

Mandatna doba članov strokovnega sveta je dve leti. Člani sveta so lahko ponovno predlagani in imenovani.

34. člen
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
• obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
• odloča o strokovnih vprašanjih,
• sodeluje z direktorjem ter svetom zavoda pri pripravi letnih programov dela,
• sooblikuje strokovne podlage za razvojne programe zavoda, ki usmerjajo strategijo razvoja občine in širšega prostora,
• daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti.

35. člen
Strokovni svet vodi in sklicuje direktor, ki odgovarja za izvrševanje njegovih sklepov. Strokovni svet odloča z večino glasov navzočih članov.

36. člen
Člani sveta zavoda in strokovnega sveta so upravičeni do povračila prevoznih stroškov. Prevozni stroški so izdatki, ki jih ima član, če mora zaradi dela v organu potovati v drug kraj. Za potovanje v drug kraj se šteje, če je delo organa v drugem kraju kot je delovno mesto ali stalno oziroma začasno bivališče člana. Član ni upravičen do povračila stroškov, če mu jih povrne njegov delodajalec.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

37. člen
CID Ptuj v pravnem prometu odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

38. člen
CID Ptuj nastopa v pravnem prometu neomejeno v okviru svoje registrirane dejavnosti. Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem si mora pridobiti soglasje ustanovitelja.

VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA ZAVODA

39. člen
CID Ptuj predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu neomejeno, v pravnih poslih z nepremičnim premoženjem si mora pridobiti soglasje ustanovitelja. Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje CID Ptuj v posameznih zadevah ali v času svoje odsotnosti pooblasti druge osebe.

40. člen
Za CID Ptuj podpisuje listine direktor. Direktor pooblasti osebe, ki lahko podpisujejo za zavod in s pooblastilom določi obseg pooblastil.

41. člen
Sklepe sveta CID Ptuj podpisuje predsednik sveta zavoda, sklepe drugih organov pa predsedniki le-teh. Direktor podpisuje odločbe, izdane na podlagi sprejetih sklepov sveta zavoda in drugih organov zavoda.

VIII. PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA JAVNEGA ZAVODA

42. člen
CID Ptuj planira svoje delo in razvoj s ciljem uresničevanja interesnih dejavnosti, za kar je bil ustanovljen in s planskimi usmeritvami ustanovitelja. Pri pripravi planov dela in razvoja CID Ptuj upošteva možnosti pridobivanja sredstev v skladu z ustanovitvenim aktom in pogodbo. Zavod sprejme letne plane razvoja in dela v dogovorjenih ter predpisanih rokih.

IX. PREMOŽENJE IN SREDSTVA JAVNEGA ZAVODA

43. člen
Zavodu se dajejo v upravljanje premičnine in nepremičnine.

Med nepremičninami so:
1. solastniški delež Mestne občine Ptuj na prostorih v poslovnem centru »Drava« na Osojnikovi c. 9, Ptuj, na nepremičnini 29.E v kleti v izmeri 225,84 m2 in 179.E prostor z galerijo v izmeri 94,66 m2,
2. prostori v poslovni stavbi na Cvetkovem trgu 1, Ptuj, ki stoji na nepremičnini parc. št. 1265/1 k.o. Ptuj, v skupni izmeri 674,94 m2 .

Za podrobnejšo ureditev medsebojnih razmerij med lastnikom premoženja in upravljavcem se sklene pogodba o predaji premoženja v upravljanje. Sestavni del te pogodbe je tudi seznam premičnin.

44. člen
CID Ptuj pridobiva sredstva za delo oziroma za izvajanje dejavnosti:
• iz sredstev ustanovitelja na podlagi letne pogodbe,
• s plačili za storitve,
• s prodajo blaga in storitev na trgu in
• iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi, z zakonom in drugimi akti.

Zavod mora sredstva, ki jih zagotavlja ustanovitelj, uporabljati za namene, določene v proračunu.

45. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih CID Ptuj doseže pri opravljanju dejavnosti, uporablja le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih CID Ptuj doseže s prodajo blaga in storitev na trgu ali na podlagi javnih razpisov, lahko zavod deli v skladu z zakonodajo in sprejetim finančnim načrtom.

V primeru primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev CID Ptuj, odloča o načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja ustanovitelj na predlog sveta zavoda. Če odhodki presegajo prihodke zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti ustanovitelja, primanjkljaj krije ustanovitelj.

X. KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA

46. člen
CID Ptuj vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon. Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodske evidence odgovarjata računovodja in direktor.

XI. VARSTVO IN IZBOLJŠANJE DELA IN DELOVNEGA OKOLJA

47. člen
CID Ptuj je dolžan v skladu za zakonom zagotoviti varstvo svojih delavcev v skladu s predpisi:
• ustrezno opremljenost delovnih mest,
• preventivne zdravstvene preglede,
• stalno izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi in spremembami na njihovem delovnem področju tako, da se delavcem omogoči dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja v skladu in s potrebami njihovega dela,
• ostale pravice, ki jih določajo zakon in drugi akti zavoda.

XII. POSLOVNA TAJNOST

48. člen
Delavec je dolžan varovati poslovno tajnost. Kršitev poslovne tajnosti se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti.

49. člen
Določbe o poslovni tajnosti se nanašajo na posredovanje posameznih podatkov izven CID Ptuj, ne pa znotraj zavoda.

Poslovna tajnost so dokumenti in podatki:

• ki jih pristojni organi zavoda razglasijo za uradno tajnost,
• ki jih kot zaupne sporočajo zavodu pristojni organi,
• ki jih določi svet zavoda.

Za poslovno tajnost veljajo zlasti:

• podatki o osebnih dohodkih, izplačanih delavcem,
• podatki o socialnih in matičnih listinah,
• dokumenti vseh v CID Ptuj zaposlenih delavcev,
• poslovno tehnična dokumentacija.

Dokumenti, navedeni v prejšnjih odstavkih, se lahko sporočijo ali odstopijo drugim le, če to določa zakon. Pristojnim organom se smejo navedeni dokumenti in podatki sporočiti, če je to potrebno za izvrševanje dela CID Ptuj. To sme storiti le direktor oz. pooblaščena oseba.

XIII. OBVEŠČANJE DELAVCEV

50. člen
Organi zavoda so dolžni obveščati delavce o vseh zadevah, ki vplivajo na socialno ekonomski položaj in pravice ter obveznosti delavcev. Obveščanje se opravlja na oglasnih deskah ali v pisni informaciji, ki je dostopna vsem delavcem, najmanj 5 dni pred odločitvijo. Na oglasni deski se objavijo obvestila o sejah sveta in drugih organov CID Ptuj ter zapisniki in sklepi sej. Za organizacijo obveščanja je odgovoren direktor.

XIV. VSEBINA IN HRAMBA ZAPISNIKOV

51. člen
O sejah sveta zavoda in drugih organov sveta zavoda se vodijo zapisniki.
Zapisnik mora vsebovati:
• kraj, čas in datum seje,
• imena vseh prisotnih,
• dnevni red seje,
• potek seje s povzetkom razprav,
• sprejete sklepe in odločitve.

Zapisniku mora biti priložena potrebna dokumentacija, ki zadeva posamezno točko dnevnega reda.

52. člen
Zapisniki se hranijo v arhivu CID Ptuj in se štejejo kot listina trajne vrednosti.

XV. SPLOŠNI AKTI CID PTUJ

53. člen
CID Ptuj dela in posluje ter ureja notranja razmerja na podlagi zakonov, akta o ustanovitvi, statuta in drugih splošnih aktov zavoda.

54. člen
Statut in splošni akti zavoda se sprejemajo v dvofaznem postopku. Po sklepu sveta zavoda, se lahko sprejmejo po hitrem postopku. Osnutek in predlog statuta in splošnega akta mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. Delavci lahko dajo na vsebino akta pripombe, mnenja, stališča ali predlagajo spremembe in dopolnitve določb splošnih aktov.

55. člen
Statut sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Splošne akte sprejmeta svet zavoda in direktor.

56. člen
Svet zavoda sprejema:
• statut,
• druge splošne akte, katere zahteva zakon.

Svet zavoda sprejme statut in druge splošne akte z večino glasov vseh članov sveta.

57. člen
Direktor javnega zavoda sprejema:
• splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in o drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja,
• splošni akt o sistematizaciji delovnih mest,
• splošni akt o pečatih,
• splošni akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
• druge splošne akte in izvršilne predpise, za sprejem katerih se določi direktor, ali sprejem odredi svet zavoda, zakon ali splošni akt.

58. člen
Svet zavoda ali direktor določita način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določita strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter določita postopek sprejemanja.

59. člen
Splošni akti zavoda se objavijo na oglasni deski zavoda in začnejo veljati osmi dan po objavi.

60. člen
Direktor določi delavca, ki hrani splošne akte zavoda in morajo biti dostopni vsem delavcem CID Ptuj.

XVI. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO, DELOVANJEM IN IZVRŠEVANJEM DELA ZAVODA

61. člen
Nadzor nad zakonitostjo, delovanjem in izvrševanjem dela zavoda določa zakon in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj.
Pristojni organ ustanovitelja izvaja nadzor nad finančnim in ostalim poslovanjem zavoda.
V okviru tega nadzora člani pristojnega organa iz prejšnjega odstavka spremljajo in ocenjujejo poslovanje in izvrševanje posameznih programov zavoda v okviru dogovorjenih oziroma pogodbenih obveznosti ustanovitelja. Pri tem smejo:
– zahtevati pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb,
– pregledovati dokumentacijo zavoda,
– ugotavljati skladnost izvedenega programa s pogodbo oziroma drugimi akti,
– ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev, določenih v pogodbi ali drugih aktih zavoda.
Pristojni organ ustanovitelja predstavljajo: člani Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, pooblaščen notranji revizor Mestne občine Ptuj in druge pooblaščene osebe ustanovitelja.
Druge pooblaščene osebe ustanovitelja imenuje njen predstojnik z odločbo.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
Splošni akti zavoda se morajo uskladiti z določbami tega statuta v roku šestih mesecev od dneva njegove uveljavitve.

63. člen
Organi zavoda se morajo izvoliti v skladu s tem statutom v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.

64. člen
Ta statut začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski, po tem ko ga je sprejel svet zavoda in ko je k njemu dal soglasje ustanovitelj.

Nataša Zagoranski
predsednica sveta zavoda